قهرمان

راستش بیشتر آمدم گرد و خاک اینجا را بگیرم؛ باید دوباره بنویسم. … از آخرین خاطره‌هایم از تو، آن نیمه شب تابستانی بود که من…