چهله کمتر یا بیشتر است که یک کلمه هم ننوشته‌ام. این اولین تلاش برایش، بعد از آن روزها. که نتیجه نداد. نوشتم و پاک کردم.…