فریاد

“من کجا، باران کجا و راه بی پایان کجا آه از این دل دل زدن تا منزل جانان کجا هر چه کویت دورتر، دل تنگ…