چهله کمتر یا بیشتر است که یک کلمه هم ننوشته‌ام. این اولین تلاش برایش، بعد از آن روزها. که نتیجه نداد. نوشتم و پاک کردم.…

بی عنوان

ساعت یازده و نیم است. از کی نشسته ام روی تخت و سرم سُر خورده به سمت انفجار قریب‌الوقوعش؟ نه و نیم ده بوده گمانم…